Digital Marketing là gì ?

1. “Digital Marketing is the use of Internet as a medium for marketing and communication”Asia Digital Marketing Association
Tiếp thị số là việc sử dụng Internet làm phương tiện cho các hoạt động marketing và truyền thông
Đặc điểm phương tiện truyền thông của Digital Marketing
Digital Media    =   Traditional Media
                              + Measurable (có khả năng đo lường)
                              + Targetable   (nhắm đúng khách hàng mục tiêu)
                              + Optimize able ( có thể tối ưu)
                              + Addressable  (xác định)
                              + Interactively (có tính tương tác)
                              + Relevancy ( tính liên quan)
                              + Viral able  (có khả năng phát tán)
                              + Accountable 
2. Chi tiết